Thứ bảy, 16/12/2017,
23:47:41 PM
  Giới thiệu
  Tin tức- Sự kiện
  Thông tin cần biết
  Thị trường nông sản
Sản phẩm địa phương
  Văn bản pháp luật
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Tốt
Bình thường
Không tốt
Số lượt truy cập
 
Đang truy cập: 36
 
Lượt xem: 493.163
 
 
Giới thiệu
Quy chế làm việc Ban chấp hành Đảng bộ xã An Lập năm 2011

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, BCH Đảng bộ xã An Lập đề ra quy chế làm việc cụ thể như sau:

PHẦN 1: TRÁCH NIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ BCH VÀ CẤP UỶ VIÊN

I. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ ĐẢNG UỶ:

1. Đảng uỷ là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ xã giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng và công tác tổ chức cán bộ.

2. Quán triệt Nghị quyết của Đảng và các Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, của huyện uỷ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đảng uỷ tiến hành thảo luận và quyết định những đề án chuyên đề về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền, công tác vận động quần chúng…

3. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách xã hàng năm do UBND xã trình bày.

4. Thông qua báo cáo và ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò của Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng trong xã.

5. Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ tiếp theo.

6. Đề xuất với Huyện uỷ các vấn đề xét thấy cần thiết thuộc thẩm quyền của Huyện uỷ và cấp uỷ cấp trên.

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ XÃ VÀ CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng uỷ xã và các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, các cấp ủy Tỉnh, Huyện. Quyết định một số chủ trương biện pháp thực hiện nghị quyết mà không thể triệu tập BCH, sau đó báo cáo lại trước hội nghị BCH kỳ họp gần nhất.

2. Triệu tập các cuộc họp thường kỳ của Đảng ủy, báo cáo tình hình và đề xuất chủ trương chỉ đạo tiếp theo.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các tổ chức như Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang, Công an về các mặt công tác trên địa bàn xã, kiểm tra việc thi hành Nghị quyết Đại hội và cấp ủy theo phân công, Nghị quyết và Chỉ thị của cấp Uỷ cấp trên. Sơ, tổng kết rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện những công tác quan trọng.

4. Quyết định việc bố trí cán bộ xã.

5. Báo cáo tình hình các mặt công tác của Đảng bộ xã về Huyện uỷ.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CÁ NHÂN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

III.1 CÁC CẤP UỶ VIÊN:

1. Tham gia lãnh đạo tập thể của BCH, tham dự đầy đủ các phiên họp của BCH. Thảo luận và biểu quyết công việc của BCH.

2. Chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đề xuất chủ trương, biện pháp cụ thể trong lĩnh vực công tác được phân công.

3. Tham gia vào nhóm chuyên đề theo quyết định của BCH và ban Thường vụ, có trách nhiệm tham gia xây dựng các chuyên đề theo quyết định của BCH và Ban Thường vụ, có trách nhiệm tham gia xây dựng các chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh (trực tiếp sinh hoạt hoặc được phân công phụ trách).

4. Các đ/c ủy viên BCH và ủy viên Thường vụ phụ trách công tác trong Chính quyền và đoàn thể có trách nhiệm lãnh đạo cụ thể hoá Nghị quyết của tổ chức Đảng.

5. Ủy viên BCH được thông tin đầy đủ về tình hình chung của Đảng bộ và các vấn đề cần thiết khác, có quyền chất vấn hoạt động của Ban Thường vụ và các thành viên khác của BCH và phải trả lời, nhưng phải đảm bảo tính nguyên tắc Đảng.

III.2 ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY:

Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực đảng ủy; cùng Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng bộ chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, trước Đảng bộ và nhân dân trong xã về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở địa phương.

Bí thư Đảng ủy có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nắm vững chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để quán triệt trong Đảng ủy, BCH và vận dụng đúng đắn sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đề xuất những vấn đề trọng yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, để các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra BCH thảo luận quyết định.

Chỉ đạo việc chuẩn bị chủ trì các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ, giao ban các chi bộ trực thuộc và trưởng ban lãnh đạo ấp, giao ban với Thường trực UBND trực tiếp phụ trách công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, trực tiếp làm Bí thư chi bộ Quân sự.

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành giữ vai trò trung tâm đòan kết trong Ban Chấp hành và Thường trực Đảng ủy.

Chỉ đạo đồng chí Phó bí thư Thường trực giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ, chỉ đạo đồng chí Phó bí thư – CT.UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Đảng bộ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ XII. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết theo định kỳ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chủ tọa các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt, giao ban giữa Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND với các chi bộ trực thuộc.

Phụ trách Trưởng Khối Dân vận chỉ đạo Mặt trận và các đòan thể công tác.

Giữ gìn sự đòan kết thống nhất trong nội bộ Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. Đồng thời Bí thư và Ban Thừơng vụ phải là trung tâm đòan kết của Đảng bộ.

Thay mặt Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực đảng ủy ký các nghị quyết và các văn bản của Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy.

III.3 ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY (PHỤ TRÁCH CHÍNH QUYỀN):

Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã cùng với Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ chịu trách nhiệm về hoạt động của Thường trực Đảng uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những hoạt động quản lý hành chính nhà nước được phân công.

Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Chịu trách nhiệm chính trong điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng – an ninh, cùng các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, các ngành thuộc khối Nhà nước chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ và Ban Thường vụ về toàn bộ hoạt động của các ngành thuộc khối Nhà nước từ xã đến ấp thật sự vững mạnh, có hiệu quả. Xem xét, đề xuất với ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành quyết định việc bố trí cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Cụ thể hoá và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết định và chỉ thị của UBND Tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Huyện uỷ, của HĐND-UBND Huyện, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã và HĐND xã.

- Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch hàng năm và 5 năm; xây dựng các đề án về hoạt động của chính quyền trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác dân vận của chính quyền theo sự phân công để trình ra Hội nghị Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ thảo luận, quyết định.

- Thường xuyên báo cáo tình hình với với Ban Thường vụ về các mặt hoạt động của chính quyền; chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm công tác của UBND cần báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng uỷ. Phối hợp chặt chẽ với Phó Bí thư Thường trực- Chủ tịch HĐND xã trong chỉ đạo điều hành công tác giữa Đảng và chính quyền.

- Được phân công phụ trách Chi bộ Công an, lãnh đạo mọi hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Được ký những văn bản, quyết định của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ khi đồng chí Bí thư uỷ quyền (ký với chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ)

III.4 ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC:

Phó bí thư Thường trực chịu trách nhiệm về tòan bộ công việc và họat động của Thường trực Đảng ủy, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công và công việc do Bí thư ủy quyền.

Phó Bí thư Thường trực đảng ủy có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Cùng với đồng chí Bí thư tổ chức thực hiện quán triệt và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và cấp mình, kịp thời phát hiện và đề xuất với Bí thư, Ban Thường vụ những vấn đề uốn nắn và phát huy.

Đồng chí phó Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về họat động giám sát của các tổ đại biểu HĐND, cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí phó Bí thư có trách nhiệm cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành là đại biểu HĐND xã thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, xây dựng HĐND xã vững mạnh, đảm bảo cho HĐND xã họat động theo đúng chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Cùng với ủy viên Ban Thường vụ và thủ trưởng các ngành có liên quan chuẩn bị và chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp của ban Thường vụ, Ban Chấp hành và đồng thời chịu trách nhiệm về việc xây dựng chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành điều hành công việc theo chương trình công tác đó, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành , Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư trong điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ.

Trực tiếp phụ trách văn phòng Đảng ủy thực hiện chức năng giúp Đảng ủy và Ban Thường vụ điều hành công việc theo quy chế, phụ trách công tác tài chính phục vụ họat động của Đảng ủy. Thay mặt Bí thư khi đi vắng và giải quyết công việc được phân công hoặc Bí thư ủy nhiệm.

Phụ trách chủ nhiệm UBKT, Ban tuyên giáo. Có trách nhiệm xây dựng chương trình kiểm tra của Đảng uỷ, các hoạt động của Ban Tuyên giáo.

Ký các văn bản của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

PHẦN 2: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP UỶ ĐỐI VỚI HĐND, UBND VÀ ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG

I. ĐỐI VỚI HĐND VÀ UBND:

1. Ban Thường vụ và BCH thực hiện sự lãnh đạo đối với HĐND và UBND xã bằng chủ trương, Nghị quyết, bằng công tác cán bộ và công tác kiểm tra, bố trí đội ngủ cán bộ và thực hiện công tác kiểm tra: Phương pháp làm việc trực tiếp với đ/c ủy viên BCH công tác trong UBND xã và các ngành chức năng.

2. Về những công việc thuộc chức năng, quyền hạn của HĐND và UBND xã:

- Sự lãnh đạo của cấp ủy xã phải căn cứ theo luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi); căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ và của BCH mà cụ thể hoá tổ chức thực hiện các vấn đề sau:

+ Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách hàng năm do Thường trực UBND chuẩn bị, báo cáo để ban Thường vụ cho ý kiến và thông qua trước khi trình BCH, HĐND xem xét quyết định.

+ 6 tháng 1 lần BCH nghe UBND xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội cùng với những kiến nghị để BCH kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

3. Về An ninh quốc phòng:

- Đảng ủy xã lãnh đạo các vấn đề trọng yếu, cơ mật.

- Đối với các vấn đề cụ thể như an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, thực hiện nghĩa vụ quân sự,chính sách hậu phương quân đội, ban Thường vụ nghe UBND xã báo cáo và trực tiếp chỉ đạo về chủ trương. Căn cứ vào đó UBND xã trình với Hội nghị HĐND xem xét quyết định.

4. Về củng cố xây dựng bộ máy Chính quyền và bố trí cán bộ:

- Trong việc lãnh đạo xây dựng bộ máy Nhà nước, ban Thường vụ nêu ra quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

- Quyết định nhân sự thuộc diện cán bộ xã do Huyện ủy phân công.

II. ĐỐI VỚI MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG:

1. Ban Thường vụ giao đ/c Bí thư phụ trách khối vận lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể quần chúng trực tiếp bằng Nghị quyết, chương trình hành động và kiểm tra kết quả thực hiện.

2. Định kỳ hàng tháng, đồng chí Bí thư, phó bí thư có trách nhiệm làm việc với khối vận, nghe báo cáo tình hình công tác vận động quần chúng để có sự lãnh đạo kịp thời.

- Ban thường vụ lãnh đạo công tác cán bộ và cho ý kiến về nhân sự chủ chốt các đoàn thể.

PHẦN 3: LỀ LỐI LÀM VIỆC

1. Ban Thường vụ mỗi tháng họp 01 lần vào ngày 23 hàng tháng, nếu trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì dời vào ngày thứ 2 tới (Không kể họp đột xuất)

2. Ban chấp hành mỗi tháng họp 1 lần ngày 25 không kể họp đột xuất.

Quy chế này được thông qua BCH thống nhất thực hiện.

 


Các tin khác:
 
Liên kết website
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN LẬP
Ấp Bầu Khai, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3561210 - Email: anlap@binhduong.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung website: Bà Trương Thị Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lập